[ref dict="Unihan (Ch-En)"]亦[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]仂[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]伇[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]力[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]厤[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]域[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]埸[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]射[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]屴[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]嶧[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]帟[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]役[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]懌[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]或[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]擽[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]攊[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]斁[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]易[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]暦[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]曆[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]朸[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]棫[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]櫟[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]櫪[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]歝[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]歴[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]歷[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]淢[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]湙[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]漻[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]瀝[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]疫[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]癧[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]皪[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]睪[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]磿[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]礐[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]礫[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]緎[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]縌[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]繹[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]罭[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]蚸[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]蜮[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]蜺[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]訳[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]譯[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]躒[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]轢[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]轣[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]逆[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]酈[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]醳[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]釈[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]閾[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]霓[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]靂[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]駅[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]驛[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]鬲[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]鷊[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]力[/ref]*, [ref dict="Unihan (Ch-En)"]曆[/ref]*, [ref dict="Unihan (Ch-En)"]歷[/ref]*, [ref dict="Unihan (Ch-En)"]轢[/ref]*
--
[ref dict="Unihan (Ch-En)"]㦯[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]㴒[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]㿨[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]䠶[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]䧕[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]䰛[/ref]

Korean Index for Unihan. 2014.

Look at other dictionaries:

  • — ▣동음한자▣ 亦 力 域 役 易 曆 歷 疫 繹 譯 轢 逆 驛 ▣한자의미▣ 亦 (또) 力 (힘 역 (력) ) 域 (지경) 役 (부릴) 易 (바꿀) 曆 (책력 역 (력) ) 歷 (지낼 역 (력) ) 疫 (염병) 繹 (풀어낼) 譯 (통변할) 轢 (삐걱거릴 역 (력) ) 逆 (거스를) 驛 (역참) …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

  • — 亦; 役; 易; 易; 疫; 逆; 域; 繹; 譯; 驛 …   Korean dictionary

  • — 亦; 役; 易; 易; 疫; 逆; 域; 繹; 譯; 驛 …   Korean dictionary

  • 역린 — 역린【逆鱗】 〔용의 턱 밑에 거슬러 난 비늘을 건드리면 용이 크게 노한다는 전설에서〕 임금의 분노 를 이르는 말 …   Dictionary of Chinese idioms in Korean

  • 역마직성 — 역마직성【驛馬直星】 늘 분주하게 떠돌아다니는 사람을 이르는 말 …   Dictionary of Chinese idioms in Korean

  • 역발산기개세 — 역발산기개세【力拔山氣蓋世】 〔항우가 해하(垓下)에서 한(漢)나라 군사에게 포위되었을 때, 적군들이 사방에서 초(楚)나라 노래를 부르는 것을 듣고 읊었다는 시의 한 구절에서〕 힘은 산을 뽑고, 기상은 세상을 덮을 만함. = 발산개세 …   Dictionary of Chinese idioms in Korean

  • 역성혁명 — 역성혁명【易姓革命】 왕조가 바뀜. 임금이 덕이 없으면 민심을 잃게 되고, 천명(天命)이 유덕한 사람에게로 돌아간다는, 고대 중국의 정치 사상 …   Dictionary of Chinese idioms in Korean

  • 역신 — 역신【疫神】 (1) 《민속》 집집마다 찾아다니며 천연두를 앓게 한다는 귀신. = 호구별성. ; (2) 천연두 를 이르는 말 …   Dictionary of Chinese idioms in Korean

  • 역용반전 — 역용반전【逆用反轉】 최악의 상황에서 반전의 길을 찾아라 …   Dictionary of Chinese idioms in Korean

  • 역지사지 — 역지사지【易地思之】 처지를 바꾸어 생각함 …   Dictionary of Chinese idioms in Korean

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.